Styreseminar

Dagane 4. og 5. april arrangerar Stiftinga Sunnmøre Museum felles fagseminar for dei ulike museumsstyra i Møre og Romsdal.

 

Med åra har desse seminara vorte ein viktig møteplass for styremedlemar og museumsleiarar. Målet for dagane er å bidra til å gi deltakarane nye perspektiv, auka innsikt – og ei og anna museal aha-oppleving undervegs!